مبارزه با کرونا در خانه هوشمند

یکی از موانع ذهنی پیش روی نصب یک سیستم خانه هوشمند رسیدن به تعادلی میان
پیچیدگی سیستم وکاربردی بودن آن است.
همانطورکه می دانید تماس دست آلوده ساده ترین وشایع ترین راه گسترش ویروس در یک
ساختمان هوشمنداست.
مبارزه باکرونا در خانه هوشمند از آنجا شروع می شود که آلودگی به هیچ بخشی از خانه منتقل نمی شود.
در خانه هوشمند درب خانه ازطریق تلفن همراه باز می شود.
آسانسورآماده وبه محض ورود سناریوها فعال ،چراغها روشن ومیزان روشنایی کنترل وپرده ها باز یا بسته می شوند .
دمای خانه مشخص وموزیک دلخواه اجراواز طریق بررسی دوربین ها می توان نظارت بر سالمندان وکودکان داشت.
همه این موارد بخشی از مزایای یکپارچه یک ساختمان هوشمند است.
البته در نطر داشته باشید یک خانه یا محل کارهوشمند برای پیش گیری از شیوع COVID19کافی نیست ورعایت این نکات در مراکزپررفت وآمد اهمیت بیشتری دارد.
پاندمی کرونا جهان را ازنبود سرمایه گذاری کافی در تکنولوژی آگاه کردوجوامعی را که از نظردیجیتال آنقدر پیشرفته نیست که بتواند فجایعی نظیرکووید19راشکست دهد.
اینجا نیاز به شهرهای هوشمند بیش از پیش آشکار می شود.
اگر با دقت به شهر ووهان مرکز ظهور کرونا را در نظر بگیرید برنامه ریزی مداوم دولت چین بر پایه تکنولوژی نقش اصلی مهار این بیماری را در آن کلانشهر رایفا کرد.