کلیدهای هوشمند غیر ترموستاتیک

6 پل

کلید هوشمند غیر ترموستاتیک

کلید هوشمند

KNX Push Button and HVAC – 3 Gang

کلیدهای هوشمند مجهز به سنسور دما ورطوبت
قابلیت کنترل سرمایش/گرمایش
روشنایی وپرده وسناریو مختلف

10 پل

کلید هوشمند غیر ترموستاتیک

کلید هوشمند

KNX Push Button and HVAC – 5 Gang

کلیدهای هوشمند مجهز به سنسور دما ورطوبت
قابلیت کنترل سرمایش/گرمایش
روشنایی وپرده وسناریو مختلف

8 پل

کلید هوشمند غیر ترموستاتیک

کلید هوشمند

KNX Push Button and HVAC – 4 Gang

کلیدهای هوشمند مجهز به سنسور دما ورطوبت
قابلیت کنترل سرمایش/گرمایش
روشنایی وپرده وسناریو مختلف

12 پل

کلید هوشمند غیر ترموستاتیک

کلید هوشمند

KNX Push Button and HVAC – 6 Gang

کلیدهای هوشمند مجهز به سنسور دما ورطوبت
قابلیت کنترل سرمایش/گرمایش
روشنایی وپرده وسناریو مختلف