هوشمند سازی ساختمان گوهر فرمانیه توسط ساختمان هوشمند لوکس تک.

همکاری ساختمان هوشمند لوکس تک و شرکت سی بن سازه در ساختمان هوشمند مجلل ومنحصر بفرد گوهر فرمانیه

https://www.aparat.com/v/wj4BN

https://www.aparat.com/v/j6fqp