کلید و پریز های مدل ATHENE

Krepis Collection

سری krepis با ارتفاع 3 میلی متری همراه با لبه های تیزخود را با فرمهای زیبا شناسی ترکیب و طراحی منحصر بفردخود را در مفاهیم معماری به رخ می کشد.

Radius Collection

سری Radius باطراحی خاص همراه با لبه های منحنی مفهومی منحصر به فرد از خودرا ارایه می دهند.

تنوع کلیدوپریز های لوکس تک

تک و دو پل

HERA

آیلوکسوس
HERA BUTTON ILUXUS

PERISTYL

آیلکسوس
PERISTYL BUTTONS ILUXUS

CELLA

آیلکسوس
CELLA BUTTONS ILUXUS

ODEON

اوداون آیلکسوس
ODEON BUTTONS ILUXUS

کلیدها وپریزهای ترکیبی

Anthracite

پریزهای ترکیبی تا 5 سوییچ دو شاخه ،سه شاخه استاندارد ،پرت های USB دار وCAT3 پریزهای ترکیبی TV-SAT-RADIO

Antique Bronze

پریزهای تک

Dore

پریزهای دوسوییچ استاندارد

White

سوییچهای سه گانه

ابعاد و تنوع

68x75 mm

85x85 mm

85x155.5 mm

85x226 mm

85x298 mm

85x369 mm

تنوع رنگ

عرضه شده توسط خانه هوشمند لوکس تک